Kriterier

För att vara med hos Nytta ska det sociala företaget uppfylla våra kriterier för sociala företag.

Om ni kan svara ja på följande fyra frågor uppfyller ni vår definition av sociala företag och är välkomna att registrera er hos oss och därmed marknadsföra era idéburna varor och tjänster till våra besökare.

1. Bedriver det sociala företaget/organisationen näringsdrivande verksamhet?

2. Har det sociala företaget/organisationen ett ideellt inslag i den egna ändamålsparagrafen eller via en ändamålsparagraf i en annan idéburen organisation som utövar bestämmande inflytande över det sociala företaget/organisationen?

3. Återinvesterar det sociala företaget/organisationen sina eventuella överskott i sin egen verksamhet eller i verksamhet hos annan idéburen organisation som utövar bestämmande inflytande över det sökande företaget/organisationen?

4. Är det ansökande företaget/organisationen fristående från offentlig sektor?

Om kriterierna är svåra att förstå eller uppfylla vill vi gärna ha kontakt med er för att förtydliga och eventuellt utveckla Nyttas kriterier. Skicka ett mail till info@nytta.org.